Cojak

Japanese On Search: kai

jin nin kai son, child; KangXi radical 10
kai katsu beggar; beg; give
kai dense
kai forerunner, herald, harbinger; to lie between; sea shell; to wear armor
ketsu kechi kai parted; fork; certain
katsu kachi kai beggar; beg; give
kai to beg for alms; a beggar
kai ke dirt clod; piece
kai e return, turn around; a time
kai e assemble, meet together; meeting
kai price, value
gai kai 12th terrestrial branch
kai gai to rely on; look up to
kai ashes; dust; lime, mortar
kai e return, turn around; a time
kai to return to or from
kai warn, caution, admonish
kai piece, lump; dollar
kai change, alter; improve, remodel
kai katsu kechi limp, staggering gait; embarrass
kai rapid, quick, speedy, fast; soon
kai numerary adjunct for time, term
kou kai willing; consent to, permit
kai numerary adjunct for time, term
kai large jade tablet used by officials at court to indicate their ranks
kai strange, unusual, peculiar
kai rebel; crafty, shrewd
kai to give; prepared for included in; embraced in
kai kidnap, abduct; turn
kai tai laugh
kai gai baby, child; children
kai tai ke cane
kai gai a back-water; an eddy a whirlpool
kai boundary, limit; domain; society; the world
kei kai ke hang, suspend; suspense
kai restore; big, great, immense, vast
kai all, every, everybody
kai scabies, itch
kai e circle around; return; curving
kai e linger, walk to and fro, hesitain
kai ke strange, unusual, peculiar
kou kai bou mou to waste, to destroy, to diminish; hence it came to mean, a rat
kei kai plan, plot; strategem; scheme
ka kai chat, jaw, gossip, talk; mouth
gai kai ke a step, a terrace, a grade a ledge
ki ke kai to pretend, appear as if
ki kai ke large poisonous snake
gai kai border, boundary, frontier
kai yuu tapeworm
kai repent, show remorse, regret
kai kyoku koku kaku to enjoin upon; urgent
kai e revolve, rotate; curving, zigzag
kai katsu kechi carefree; indifferent manner; without sorrow
kai ki ai i alas, exclamation of surprise or pain
ki gai kai how? what?
kai e return, turn around; a time
kai ki gai cough; sound of laughter
kai ri to laugh at to pity; afflicted, sad
kai ke mustard plant; mustard; tiny
kai Chinese cypress, Chinese juniper
kai sea, ocean; maritime
kai a red spotted lizard, used as medicine
kai dark, unclear, obscure; night
kai together; be in order
kai weapons; implements, instruments
ai kai sigh; an exclamatory sound
ka kai hang, suspend; suspense
wai kai river in Anhui province
kai e return, turn around; a time
gai kai kou cover, hide, protect
kai helmet; bowl; basin
katsu kechi kai stalks of millet, corn
kai ke kei hinder, disturb, obstruct
kai flow
kai e draw, sketch, paint
kai open; initiate, begin, start
gai kai street, road, thoroughfare
kai ui fennel, aniseed
kai roots
kai ge ka wa obstructed; hindered
kai stairs, steps; rank, degree
bai mai kai ill
kaku ga kai delineate, painting, picture, drawing; draw
kai beak, bill, snout; pant
kai gai the common intestinal worms, the tape-worm
gai kai water, irrigate, flood; wash
kai calcium
kai ke wash face; erroneously borrowed for DKW 43352 'necessary, must'
kai tapeworm
gai kai triumphant; triumph, victory
gai kai sharpen; carefully, thorough
kai ke ka mythological snail goddess
kai katsu rub and wipe, dust, clean
ki kai interjection to call attention
kei ketsu kechi kai rest, stop
kai stairs; a flight of steps; a degree, a class, a rank or step
kai person's name
kai great, gigantic; puppet
gai kai sigh, regret; generous
ki gi ke kai gai paint, decorate
kai music; melody
kaku ga kai delineate, painting, picture, drawing; draw
kai gai gi high; rugged, rocky, precipitous
wai kai e a concourse; to flow together, gather together; (same as 滙) to remit money
kai tapeworm
katsu gechi kai alas!
kai hi
kai chopsticks
kai gai high and dry place
kai piece, lump; dollar
kei kai hinder
ra ka ke kai lines
wa kai speech, talk, language; dialect
kai gai enjoy, be contented, joyful
gai kai should, ought to, need to
kai gai ki high; lofty; surname
gai kai generally, approximately
kai model style of Chinese writing
ketsu kai rest, stop, lodge
kai e to assemble, meet together; a meeting; an organization
kai ge loosen, unfasten, untie; explain
kai e ge ke a room; the wall of a house a man's name
ki kai ke to step; a stride equal to half a pace
詿 kai ke ka error, mistake; deceive, mislead
kai gai prepared for; inclusive
kai ke tease, joke with; ridicule, mock
kai ge loosen, unfasten, untie; explain
wai kai bribe; bribes; riches, wealth
kai gai sound of sighing; (Cant.) possessive
kai minced fish; hash
kai chief; leader; best; monstrous
ki kai ai i an exclamation of confirmation
kai warn, admonish; warning
kai ke jacket, overcoat, coat; gown
gai kai koku blocked or separated; to prevent
gai kai water
kai teach, instruct; encourage, urge
ki gi kai kind of grasses
ki gi ke kai gai paint, decorate
kai ki ke to irrigate; to flood water flowing; to scour
kai locust tree
katsu kechi kai stalk of grain, rice, corn, hemp
kai extraordinary, fabulous; rose
榿 ki kai gai alder
ai kai shoes, footwear in general
kai gai chin
kai e flooding river; militarily defeat
kai gai confused, troubled, muddle-headed
kai ke katsu amputate, cut off
kai ke go-between, broker, proxy
kai kou katsu kachi hit; collide, knock into; sound
gai kou kai cover, hide, protect
gai kai generally
etsu ochi echi ki ke kei kai belch; vomit
kai ke sai se wai vast, expansive, deep; dirty
kai harmonize, agree; joke, jest
kai ke wai e irrigation ditch, trench; river
kai ge a blocked stream; gulf
kai gai skeleton, body; leg bone
kai bosom, breast; carry in bosom
kai e kotsu gochi to open as an ulcer or sore
kai gai terrify, frighten, scare; shock
kai ke state in today's Henan province
kai ke wash
gi kai compare with, draw analogy with
kai sly, cunning, crafty
kai ge a fabulous monster
kai bad, spoil(ed), ruin, destroy
kai ke idle, relaxed, remiss
kai kyuu gu cheekbone
gai kou kai cover, hide, protect
kai ge ke gorge
kai ke a rush, of which various things are made
kai ke government office, public office
谿 kei kai valley, gorge; mountain stream
kai high quality iron
sei zai kai sai to sip; (Cant.) aspect marker of excessive extent
kai minced pickled meat; mince
kei kai salmon; spheroides vermicularis
ai kai dust
kai gai ai drum
kai Chinese cypress, Chinese juniper
kai ge a kind of oak
kai minced meat or fish
kai gai a small kind of sturgeon, found in the Yangtze
kai unexpected meeting; encounter by
kai open; peaceful
kai ke ka thigh bone, hipbone; kneecap
gai kai armor, chain mail
gai ge kai deaf
kai gai kotsu gochi ki gi draw, sketch, paint
kai ke ki gi edible amaranth; straw basket
ka i kai ge tan horse
kai kei allium bakeri; shallots, scallion
kai ge ke woody climbing plant
kai wai luxuriant, flourishing, abundant
kai e draw, sketch, paint
kai ke whir
wai kai the edible water-frog
kai crab, brachyura
kai crab, brachyura
kei kai vinegar; pickle; acid
kai gai sea mist; vapor
kai bosom, breast; carry in bosom
ai kai shoes; boots
kai e bad, spoil(ed), ruin, destroy
kai extraordinary, fabulous
katsu gachi fun kai kaku crossbill, species of nightingale
kai gai ki gi gate of a market
kai ke wash face
ei e kai ke exaggerate
ei e kai ke exaggerate
katsu gachi kai ke to make a top knot; (Cant.) 鬅鬠, to be slovenly dressed
kai minced fish; hash
kai to harmonize; to accord with; to agree

RSS