Cojak

Japanese On Search: kichi

kichi kitsu lucky, propitious, good
kitsu kichi kochi ketsu kechi spread out; smilling or laughing
kitsu kichi concubine
satsu sechi kitsu kichi to sprout, flourish; sprouts appearing above-ground; vigorous
kitsu kichi ketsu kechi kei (dung) beetle
kitsu kichi itsu ichi devil
kitsu itsu ichi kichi rope

RSS