Cojak

Japanese On Search: kiku

kiku koku handful
kou ku kiku dirt, filth, stains; dirty
chiku kiku kyuu livestock, domestic animals
kiku to grasp or hold with both hands
kiku koku kyoku snowshoes
kiku koku cedar
chiku kiku town in Henan province
kiku chrysanthemum
kiku koku to make a judicial investigation
i kiku ceremonial gowns of a queen
kiku yeast, leaven; surname
chiku kiku store, save, hoard, gather
kiku kyou bow, bend; rear, raise, nourish
kiku yeast, leaven
shuu jou nyou kiku (Cant.) classifier for hair
kyaku kaku kiku koku keu straw sandals
kiku interrogate, question
kiku yeast, leaven; surname

RSS