Cojak

Japanese On Search: moku

boku moku tree; wood, lumber; wooden
moku boku eye; look, see; division, topic
boku moku bathe, cleanse, wash, shampoo
boku moku tend cattle, shepherd
boku moku clover
bu mu bou boku moku name of a star
bou mou boku moku bai me be jealous of, be envious
boku moku friendly, amiable, peaceful
boku moku fine rain, drizzle
boku moku koku be silent, be quiet
boku moku ink; writing
boku moku majestic, solemn, reverent; calm
moku silent; quiet, still; dark
bi mi bai me boku moku be silent; final particle
boku moku cord
moku silent; quiet, still; dark

RSS