Cojak

Japanese On Search: nyou

jo nyo nyou woman, girl; feminine; rad. 38
jou nyou yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing
jou nyou throw, hurl; throw away, cast
jou nyou blessings, happiness
尿 nyou urine; urinate
dou nyou nyu confusion; a braggart
jou nyou mother; young girl; woman; wife
detsu nechi jou nyou weary; tired
dou nyou teki jaku shaku beautiful
dou nyou slush; mud
jou nyou grass which has been cut and regrown; wild grass
dou nyou a kind of mineral
jou nyou ji ni in file
jou nyou talkative
nei nyou repose, serenity, peace; peaceful
nei nyou peaceful
nu dou nyou daku joku to handle; to play with
jou nyou curling upwards; wavering gently
nei nyou repose, serenity, peace; peaceful
deki jou nyou drown; submerge in water; indulge
eki yaku jou nyou spy on
nei nyou repose, serenity, peace; peaceful
shin jou nyou consult carefully with, counsel
dou nu dau nyou whisper
jou nyou entwine; wind around; surround
dou jou nyou bent or twisted piece of wood; a paddle
dei nyou nei enjoin, instruct; charge
shuu jou nyou kiku (Cant.) classifier for hair
dou nyou pinch; twist, wring; determined
you chou jou nyou ou en to tuck in, to put the finger into, to put in, to stow away
jou nyou shou whisper; surname
jou nyou entwine; wind around; surround
jou nyou urgent; in haste, hurriedly; help
jou nyu dou nyou strong wine; dense, thick
jou nyou dou nou river in Henan province; flowing
dei nyou earwax
jou nyou bountiful, abundant, plentiful
shou jou nyou river in Hubei province
shou nyou dou nou flesh, core, pulp, pith
jou nyou shou sou nou a kind of wild ginger
jou shou nyou sou insert, inlay, set, mount; fill

RSS