Cojak

Japanese On Search: satsu

satsu atsu pull up; pierce; struggle free
satsu saku book, volume
satsu saku book, volume, register, list
satsu letter, note; correspondence
sou satsu early; soon; morning
satsu brush; clean with brush, scrub
satsu sechi temple, shrine, monastary
san sen han satsu sachi slander; ridicule; proceed slowly
san sen han satsu sachi slander; ridicule; proceed slowly
saku sa satsu to fry in oil; to scald; to explode
satsu press, squeeze hard; force
satsu sechi temple
satsu sachi sa sha us
satsu sechi kitsu kichi to sprout, flourish; sprouts appearing above-ground; vigorous
satsu tie, fasten, bind
satsu setsu sai kill, slaughter, murder; hurt; to pare off, reduce, clip
sotsu satsu sui to fit a handle into a socket; a plug or cork
sen son setsu sechi satsu aromatic herb; fine cloth
tou satsu brief note; official communique
satsu atsu to pull up, to eradicate
satsu sachi setsu sechi to examine into judicially to find out
satsu sai setsu malignant deity; baleful, noxious; strike dead
satsu sou the sound of the wind; bleak; melancholy
satsu tou brief note; official communique
satsu sechi examine, investigate; notice
satsu tou brief note; official communique
san satsu release, cast away, let go; disperse; relax
satsu sai little bit, small amount, pinch
sai satsu surname; species of tortoise
satsu zechi sickle for cutting grass or hay
satsu wipe, scrub, rub, scour; brush
satsu sassafras tzumu
sai satsu sechi moult samarium
satsu sachi transliteration of 'sat' in 'bodhisattva,' etc.

RSS