Cojak

Japanese On Search: shitsu

shichi shitsu seven
shitsu itsu lose; make mistake, neglect
shitsu shichi scold, shout at, bawl out
daku nyaku sou jou shitsu sick; KangXi radical 104
jitsu shitsu real, true; honest, sincere
shitsu louse; bug; parasite
shitsu shichi stop, hinder; place near water
shitsu shichi tetsu nephew
shitsu shichi chitsu chichi to go up to. flourishing a superlative
shitsu shichi number seven
shitsu room, home, house, chamber
shitsu fetters, shackles, handcuffs
shitsu illness, disease, sickness; to hate
shitsu know, learn about, comprehend
shi shitsu shichi bed boards, sleeping mat
shitsu shuu hold in hand; keep; carry out
shitsu shichi chi matter, material, substance
shitsu the varnish tree; lacquer, varnish, paint
shitsu chitsu leech
shitsu shichi shoku jiki shiki s hate
湿 shitsu wet, moist, humid, damp; illness
shitsu jealousy; be jealous of
shitsu large stringed musical instrument; dignified, massive; sound of wind
chitsu chichi shitsu shichi a sickle
jitsu shitsu real, true, solid, honest
shitsu varnish, lacquer, paint
shitsu shichi matter, material, substance
shou shitsu shuu roar, howl, scream; whistle
shitsu louse; bed bug
shitsu knee
shou shitsu roar, howl, scream; whistle
shitsu jichi shoku ji ki furze; gorse
shitsu choku stallion; promote
shitsu shuu low, damp land, marsh, swamp
shitsu shuu wet, moist, humid, damp; an illness
shitsu cricket
shitsu comb out; weed out, eliminate
shitsu shichi choku stallion; promote
shitsu shichi tungsten, wolfram

RSS