Cojak

Japanese On Search: shutsu

shutsu sui go out, send out; stand; produce
jutsu shutsu chutsu art, skill, special feat; method, technique
jutsu shutsu chutsu skill, art; method; trick, device
shutsu throw away, discard
shutsu sui go out
kyou chutsu shutsu wild, mad; flurried
jutsu shutsu shuchi sotsu sympathy, pity; comfort
jutsu chutsu shutsu shuchi fear, be afraid; shy, timid
jutsu shutsu show pity; relieve, help
jotsu shutsu chutsu glutinous variety of millet
shutsu shuchi sotsu zochi sui rocky peaks; lofty and dangerous
sai se sa shutsu shuchi katsukac to taste, to sip; to spit; the sound of sipping; to surprise
itsu ichi shutsu juchi bore with awl; bright, charming
shutsu juchi shuchi needle
shutsu shuchi sotsu sochi jutsu to give alms
shutsu shuchi fall ground, stumble, trip
sui zui sai shutsu juchi speak ill of, vilify; berate; interrogate
ketsu kechi shutsu juchi fareshare reclaimed from river
itsu ichi shutsu juchi comply with, obey; shun, avoid
shutsu shuchi cricket
sui zui shutsu juu be worn out, be haggard
shutsu setsu act; stanza; time, occasion

RSS