Cojak

Japanese On Search: yu

in iu yu to move on; coubtful
yuu yu yui cause, reason; from
yuu yu chn to sacrifice on two successive days
yuu yu wine pot
yu yuu oil, fat, grease, lard; paints
yuu yu the vitreous glaze on china, porcelain, etc.
yuu yu a gibbon with a long tail and prominent nose
yu you ki moment, instant, short while
iu yu au eu the bleating of the deer
yu surname; consent, approve
yu surname; consent
yuu yu a guide to goodness
yuu yu to lead, guide
you yu name of bridge
you yu former or literary name for Nanning (in Guangxi)
you yu tou tsu instigate, incite; to alarm
you yu a soft wood; to lay in stores of firewood
yuu yu please; smiling; complacent
shu yu you to exceed; a state in Shanxi province
yu change; chongqing
yuu yu wander, roam, travel
tou tsu yu handsome, cheerful; steal
yu county in Shandong province
tou tsu yu handsome
yu yuu lift, raise; praise; hang; flap
yu granary; storehouse
yu tou pleasant, delightful; please
yu metaphor, analogy; example; like
yu metaphor
yuu yu abundant, rich, plentiful
tou zu you yu bamboo pipe; fish hook
yu go over, pass over, exceed
yu fat; fertile, rich; plump, soft
yuu yu shuku look of rumpled feathers; bedraggled; hasty; rapid flight
yu gyo go tree
yuu yu wander, roam, travel
chu ju yu shu privy hole
yuu yu female deer; roe, doe
yu elm tree
you yu harmony, union; harmonious
yu elm tree
you yu oh
yu more and more, even more
yu flawless gem or jewel
you yu urge, incite, egg-on
you yu wall; fortified wall; small wall
yuu yu light; light carriage
yu tou zu a small door or window; a hole in the wall to cut through a wall
you yu state in Henan province
yu get well, recover
yu dogwood
yuu yu firewood for sacrifice
yu good
yu you tou zu shirt
kyuu ku yuu yu beautiful jade; tinkle
shuu ju yuu yu sleeve; ample flowing robes
yuu yu window; lead enlightenment
yuu ryuu yu mayfly, emphemera strigata
yu snail
yuu shuu juu yu sleeve; ample flowing robes
yu shu transport, carry, haul
yu you exceed, transgress; cross over
yu proclaim, instruct; edict
yu flatter, truckle
yu desire strongly, covet, long for
yuu yu light carriage; trifling, light
you yuu yu chuu ju reason, cause
yuu yu weasel, mustela itatis
yuu yu fish
you yu marsh; pool; harmonious
yu get well, recover
you yu a large bell used as a musical instrument
you yu Ipomoea aquatica used as a vegetable
you yu a river in Shandong province; a sluice
you yu breakfast; eat prepared food
shou ju yu you a kind of tench
kyou ku you yu give, present; reverential
yaku yu beg, appeal for help
yu yaku appeal; request; implore

RSS