Cojak

Japanese On Search: zai

𣏾 zai (J) non-standard variant of 材 , material, stuff; timber; talent; (Cant.) a peg, row of pegs
sai zai talent, ability; just, only
zai be at, in, on; consist in, rest
zai nai dai ne kiu fatigued; (Cant.) paralysis of the foot
zai material, stuff; timber; talent
sei sai zai even, uniform, of equal length
zai sai wealth, valuables, riches
zai sui medicinal preparation
shi sei zai ji seki kyou poor
zai sai crime, sin, vice; evil; hardship
sai se zai crime, sin, vice; evil; hardship
sei zai sai even, uniform, of equal length
sei zai water-chestnuts; caltrop
sei zai shi ji fish
zai sei sui medicinal preparation
sei zai kai sai to sip; (Cant.) aspect marker of excessive extent
sai zai setsu sechi little, small, tiny; petty
sei zai shi sheaf
sei zai water-chestnuts; caltrop
sei zai shi ji maggots, grubs

RSS