Cojak

Japanese On Search: zou

sahu sa ka zou sou card, punch card; calorie
sou zou black; police runners, from the black clothes formerly worn by them
shou zou san sou kill, slay; wound, injure, hurt
sou zou female sheep, ewe
jou sou zou large, powerful, stout, thick
zou construct, build, make, begin; prepare
sou zou tree name
so sou zou already; sign of past
shou zou elephant; ivory; figure, image
sou zou booty, loot, stolen goods; bribe
sou zou finish, to go around
zatsu zou mixed, blended; mix, mingle
zou sou sincere, earnest
zou shou a picture, image, figure; to resemble
zou good, right, generous; command
zou sou increase
zou hate, detest, abhor; hatred
zou sou increase, add to, augment
sou zu shou shu zou gather; flow into (water); sound of waters flowing together
shou zou sou jou towering, lofty, steep
shou zou shoku shiki lady
sou shou zou hut
shou zou chestnut oak; rubber tree; rubber
sou zou ship
zou hide, conceal; hoard, store up
sou zou shuu ju grubs in fruit
zatsu zou mixed, blended; mix, mingle
zatsu zou sou mixed, blended; mix, mingle
shou zou sou silk fabrics; surname
zou sou internal organs, viscera
sou zu zou mane; neck bristles
zou sou give present; bestow, confer
zou sou hide, conceal; hoard, store up
zou sou booty, loot, stolen goods; bribe
zou sou internal organs, viscera
sou zou high, imposing, eminent
zou sou booty, loot, stolen goods; bribe

RSS