Cojak

Korean Search: nwu

nwu narrow; crude, coarse; ugly
nwu tears; weep, cry
nwu tired; implicate, involve; bother
nwu frequently, often, again and again
nwu leak, drip; funnel; hour glass
nwu building of two or more stories
nwu hoe, rake; weed
nwu thread; detailed, precise
nwu rampart, military wall

RSS