Cojak

Mandarin Search: beng1

bēng messenger, emissary; send emissary
pēng bēng impeach, censure; attack
bēng river in Shandong; space inside
péng bēng bàng bǎng to propel a boat; to beat
bēng běng bèng bind, draw firmly, strap
bēng rupture, split apart, collapse
bīng bēng to baste for sewing; to connect
bēng syllable
bēng běng a cloth to carry an infant on the back; to tie; to bind
bǎng bàng bēng páng placard; list of successful exam candidates
bēng běng bèng bind, draw firmly, strap

RSS