Cojak

Mandarin Search: bing1

bīng ice; KangXi radical 15
bīng ice, frost, icicles; cold
bīng níng ice; ice-cold
bīng soldier, troops
bìng bīng combine, annex; also, what's more
bìng bīng combine
bīng bēn hemp palm
bīng bīn the areca-nut; the betel-nut
bīng quiver; (Cant.) to pull on something
píng bǐng bìng bīng folding screen
bīng bēng to baste for sewing; to connect
bīn bīng betel-nut, areca nut
bīn bīng betel-nut, areca nut

RSS