Cojak

Mandarin Search: cang1

cāng granary; berth; sea
cāng chéng vulgar person, country man
cāng blue, dark green; cold
cāng qīang oriole
cāng hold of ship; cabin
cāng cǎng blue; green
cāng granary; berth; sea
cāng chéng vulgar person, country man
cāng cold
cāng blue, dark green; cold
cāng hold of ship; cabin
cāng cǎng blue; green
cāng the house-fly
cāng qīang oriole

RSS