Cojak

Mandarin Search: chen1

róng chēn to sacrifice on two successive days
shèn shēn chēn pull
chēn lán county in Hunan province; surname
chěn chēn (Cant.) to hold between the fingers and thumb
chēn treasure, valuables
tían chēn be angry at, scold, rebuke
lín chēn shēn to stop; adjusted, in order
chēn glare with anger
chēn preious
chēn zhěn zhēn detailed, fine; closely woven

RSS