Cojak

Mandarin Search: chen3

dān tán chěn gloat, stare at; to delay, to loiter, to hinder
chěn chēn (Cant.) to hold between the fingers and thumb
chěn gritty
cán chěn shǎn yǐn zàn zhàn (same as 蠶) silkworm
chěn gritty
chěn hǔi nòu shèn tíng timid; weak and dulll

RSS