Cojak

Mandarin Search: chuang1

chūang to create, to make to invent; to begin
chùang chūang establish, create; knife cut
cōng chūang chimney
cōng chūang chimney, funnel
chùang chūang establish, create; knife cut
chūang tumor, boil, sore, wound
chùang chūang establish, create; knife cut
chùang chūang establish, create; knife cut
chūang cōng window
chōng chūang zhōng grind in mortar
chūang cōng window
chùang chūang establish, create; knife cut
chūang cōng (same as 窗) window
chūang to hit (a bell or drum)
chūang qīang qìang support
chūang tumor, boil, sore, wound
chūang cōng window
cōng chūang scallions, leeks, green onions

RSS