Cojak

Mandarin Search: chuang4

chùang chūang establish, create; knife cut
chùang sad, broken-hearted, disconsolate
chùang chūang establish, create; knife cut
chùang chūang establish, create; knife cut
chùang chūang establish, create; knife cut
chùang chūang establish, create; knife cut
chùang sad, broken-hearted, disconsolate
chùang zǒng to plant; to sow; to cultivate

RSS