Cojak

Mandarin Search: ding1

dīng zhēng male adult; robust, vigorous; 4th heavenly stem
dīng lonely, solitary
dīng exhort or enjoin repeatedly
dīng jingling, tinkling
dīng dìng nail, spike; pursue closely
dīng chéng rivet gaze upon, keep eyes on
dīng carbuncle, boil, ulcer
tǐng tīng dīng zhèng tǐan raised path between fields
dǐng dīng drunk, intoxicated
dīng dìng líng nail, spike; pursue closely
dīng to cobble, to patch

RSS