Cojak

Mandarin Search: dun1

dūn metric ton; (Cant.) to babble, gibberish
tún dūn small pig, suckling pig; suffle
dūn red lacquer bow
dūn be kind, cordial, sincere
dūn dùi diāo dūi túan tún esteem; honest, candid, sincere
dūn to jolt; to thump
dūn heap, mound, block of stone
dùn dūn tūn tún heat with fire; stew
dūn ton (metric or English)
dūn dún cún zūn cǔn cúan squat, crouch; idle about
dūn to squat; to crouch
dùi dūi dūn ferrule; castrate

RSS