Cojak

Mandarin Search: hong1

hóng hōng gōng red, vermillion; blush, flush
ōu hōng hǒu óu 'OM'; bellow; (Cant.) dull, stupid
hōng (Cant.) phonetic
hōng rumble, explosion, blast
hōng hǒng hòng coax; beguile, cheat, deceive
hōng jùn hēng the sound of a crash
hōng bake, roast; dry by fire
hōng qìng roar, crash
hòng xìang hōng hǒng boisterous; clamor, noise
hōng death of prince; swarming
hōng rumble, explosion, blast

RSS