Cojak

Mandarin Search: hong4

hóng hòng confusion; internal strife
hóng jìang hòng gòng rainbow
hōng hǒng hòng coax; beguile, cheat, deceive
hóng hòng confusion; internal strife
hòng fire; flames
gǎng hòng port, harbor; small stream; bay
hòng hǒng boisterous; clamor, noise
hòng hǒng gǒng vast
hòng xìang hōng hǒng boisterous; clamor, noise
hóng hòng species of wild swan; vast
héng hòng (same as 䬖) a storm; a tempest

RSS