Cojak

Mandarin Search: hua1

hùa hūa change, convert, reform; -ize
húa hùa hūa flowery; illustrious; Chinese
hūa húa rushing sound; gush forward
hūa flower; blossoms
húa hūa hùa flowery; illustrious; Chinese
hūa húa rushing sound; gush forward
wěi hūa flower, blossoms

RSS