Cojak

Mandarin Search: kang4

kàng gāng high, proud; violent, excessive; skilled; name
kàng compare, match; pair; spouse
kàng divan for two persons
kàng kāng door
kàng animal
háng hàng kàng a ferry; fog; flowing
kàng káng resist, oppose, defy, reject
kàng hide
kàng hāng the brick-bed in northern China
kàng to covet; greedy
kàng scandium
kàng scandium
kàng kāng door
gǔan kàng wéi a kind of fish; with a long cylinder body

RSS