Cojak

Mandarin Search: ke2

qiào casing, shell, husk
hāi hái kài cough
kài cough; sound of laughter
qùe qiào casing, shell, husk, hull, skin
qiào casing, shell, husk, hull, skin
hái chin
hái chin
kài egg shells

RSS