Cojak

Mandarin Search: leng2

léng hilly, steep, rugged
léng lēng líng lèng squared timber; angle, edge
léng elevated bank in field
lèng léng be in a daze
léng lèng líng corner, edge, angle; square block
léng lèng used for Ceylon in Buddhist texts
líng léng a car-rut; rumbling of a cart
léng violent wind; strong wind
léng name of a variety of bamboo
léng spinach

RSS