Cojak

Mandarin Search: ming3

mǐn mǐng shallow container; rad. no. 108
mǐng (non-classical form of 冥) dark; obscure; dim
míng mǐng tea; tea plant
mǐng name of a mountain; lofty, steep
míng mǐng drizzling rain; dark, obscure
míng mǐng drunk; intoxicated; tipsy
míng mǐng dark, obscure
míng mǐng mían mìan méng close eyes

RSS