Cojak

Mandarin Search: nan4

nán nàn núo difficult, arduous, hard; unable
nán nàn núo difficult, arduous, hard; unable
nán nàn rán the edge; the hem or the margin of the tortoise shell
tān hàn nàn bank, a sandbar, shoal; rapids
kuài nàn gentle; mild; temperate, tender; loving; caressing
nán nàn name of a variety of grass

RSS