Cojak

Mandarin Search: nao4

nào quarrel; dispute hotly
nào chùo zhūo zhào slush; mud
nǎo nào brain
nào quarrel; dispute hotly
jiāo ào nào spray, water, sprinkle
nào quarrel; dispute hotly
ér nào soft
náo nào cymbals; hand bell; disturb

RSS