Cojak

Mandarin Search: pang4

pàng to swell; fat, swollen
pàng pán pàn fat, obese; fatty
pàng zhǎn exquisite; fine
bàng pàng páng pāng pound; weigh

RSS