Cojak

Mandarin Search: rang4

ràng allow, permit, yield, concede
ràng rǎng níng xǐang ráng seize, take by force; repel
ráng ràng river in Henan province; flowing
ràng allow, permit, yield, concede
ràng allow, permit, yield, concede

RSS