Cojak

Mandarin Search: tang1

tāng tàng shāng yáng hot water; soup, gravy, broth
tāng tàng shāng yáng hot water; soup, gravy, broth
tāng to butcher
táng tāng chest; hollow space, cavity
tàng chēng tāng zhēng zhèng time, occasion; take journey
tāng boring tool
chāng tāng gate of heaven; main gate of palace
dàng tāng tàng pond, pool; wash away, cleanse
tāng tread through mud and water
tāng táng boring tool
tàng tāng gong
dāng chēng tāng frying pan; warming vessel

RSS