Cojak

Mandarin Search: tang4

tāng tàng shāng yáng hot water; soup, gravy, broth
tàng scald, heat; wash; iron clothes
tàng gong
tāng tàng shāng yáng hot water; soup, gravy, broth
cháng tàng (ancient form of 常) constantly, frequently, usually habitually, regular, common, a rule, a principle
tàng chēng tāng zhēng zhèng time, occasion; take journey
tàng dàng scald, heat; wash; iron clothes
dàng tāng tàng pond, pool; wash away, cleanse
tàng tāng gong

RSS