Cojak

Mandarin Search: zang4

zàng (same as 葬) to bury, (ancient form of 坐) to sit, a seat
zàng zhǔang large, powerful, stout, thick
zāng zàng zǎng internal organs, viscera; dirty
zāng cáng zàng záng good, right, generous; command
zàng bury, inter
zàng internal organs, viscera
cáng zàng zāng hide, conceal; hoard, store up
zàng internal organs, viscera

RSS