Cojak

Mandarin Search: zun1

zūn respect, revere, venerate; honor
qúan zūn zhūan crouch
zūn cún cup
zūn zǔn goblet; jar, jug; lush
zūn obey, comply with, follow; honor
zūn a goblet; a bottle, a wine-jar
dūn dún cún zūn cǔn cúan squat, crouch; idle about
zūn cap
zùn zūn barbel
zùn zūn barbel

RSS