Cojak

Vietnamese Search: chướng

zhàng zhāng separate; shield; barricade
zhàng malaria pestilential vapors

RSS