Cojak

Vietnamese Search: chứng

zhèng zhēng disease, illness, ailment
zhèng prove, confirm, verify; proof
zhèng proof, evidence; testify, verify

RSS