Cojak

Vietnamese Search: manh

máng méng people; subjects; vassals
máng wàng blind; unperceptive, shortsighted
méng míng bud, sprout
míng mǐng mían mìan méng close eyes

RSS