Cojak

Hanzi Character Search: 未


未
not yet; 8th terrestrial branch
Radical 𣎳𣎴
Strokes (without radical) 1 Total Strokes 5
Mandarin reading wèi Cantonese reading mei6
Japanese on reading mi bi Japanese kun reading imada hitsuji
Korean reading mi Vietnamese reading mùi

CEDICT Entries:

   [ wèi ]   1-3 p.m., 8th earthly branch, not yet, did not, have not, not
   [ wèi ]   may not, not necessarily
   [ wèi chéng nían rén ]   minor
   [ wèi chéng nían zhě ]   minor (not an adult)
   [ wèi hūn ]   unmarried
   [ wèi jīng ]   not (yet)
   [ wèi jīng ]   not (yet)
   [ wèi júe dìng ]   pending
   [ wèi júe dìng ]   pending
   [ wèi ]   cannot
   [ wèi lái ]   future, tomorrow, approaching, coming, pending
   [ wèi lái ]   future, tomorrow, approaching, coming, pending
   [ wèi mǐan ]   (adv) truly; rather a bit too
   [ wèi súi ]   not accomplished, aborted
   [ wèi ]   not mentioned
   [ wèi wán chéng ]   undone, unfinished
   [ wèi zhūang ]   unarmed
   [ wèi zhūang ]   unarmed
   [ wèi chóu móu ]   prepare for a rainy day, plan ahead
   [ wèi chóu móu ]   prepare for a rainy day, plan ahead
   [ wèi zhī ]   unknown
⇒    [ fāng xīng wèi ài ]   to be unfolding
⇒    [ fāng xīng wèi ài ]   to be unfolding
⇒    [ gǔang wèi zhī ]   Broadcast and Unknown Server, BUS
⇒ 广   [ gǔang wèi zhī ]   Broadcast and Unknown Server, BUS
⇒    [ wèi ]   Leviticus
⇒    [ wèi ]   Leviticus
⇒    [ qían sǔo wèi yǒu ]   unprecedented
⇒    [ shàng wèi ]   not yet, still not
⇒    [ zài wèi lái ]   in the future
⇒    [ zài wèi lái ]   in the future

RSS