Cojak

Hanzi Character Search: 杆


 
pole; shaft of spear
Radical 𣎳𣎴
Strokes (without radical) 3 Total Strokes 7
Mandarin reading gān gǎn Cantonese reading gon1
Japanese on reading kan Japanese kun reading teko tesuri
Korean reading kan Vietnamese reading cơn
Traditional Variant(s) pole; stick; club; pole as unit

CEDICT Entries:

   [ gān ]   pole
   [ gǎn ]   measure for guns
   [ gǎn ]   stick, pole
⇒    [ ǎi gǎn pǐn zhǒng ]   short-stalked variety, short straw variety
⇒    [ ǎi gǎn pǐn zhǒng ]   short-stalked variety, short straw variety
⇒    [ bái hóu gān jūn ]   Klebs-Loeddler bacillus
⇒    [ bǎi chǐ gān tóu gèng jìn ]   make still further progress
⇒    [ bǎi chǐ gān tóu gèng jìn ]   make still further progress
⇒    [ gǎn ]   the shaft of a pen or writing brush, pen-holder, pen
⇒    [ gǎn zi ]   pen, an effective writer
⇒    [ biāo gān ]   surveyor's pole
⇒    [ biāo gān ]   surveyor's pole
⇒    [ shì gān jūn bìng ]   brucellosis
⇒    [ cháng gǎn jūn ]   Escherichia coli (E. coli)
⇒    [ gāng gǎn ]   (n) lever; pry bar
⇒    [ gàng gǎn ]   lever
⇒    [ hùo lùan gān jūn ]   Vibrio cholerae
⇒    [ hùo lùan gān jūn ]   Vibrio cholerae
⇒    [ jìan gǎn ]   shaft
⇒    [ jíe gǎn jūn ]   tubercle bacillus
⇒    [ jūn túan gān jūn ]   Legionella
⇒    [ jūn túan gān jūn ]   Legionella
⇒    [ lán gān ]   railing, banister
⇒    [ lán gān ]   railing, banister
⇒    [ ròu gān jūn ]   botulinum toxin
⇒    [ ròu gǎn jūn ]   Clostridium botulinum
⇒    [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
⇒    [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
⇒    [ shǔ gān jūn ]   Yersinia pestis
⇒    [ tàn gān jūn ]   Bacillus anthracis

RSS