Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+519C (农)

农
agriculture, farming; farmer
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 6
Mandarin reading nóng Cantonese reading nung4
Japanese on reading Japanese kun reading
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) agriculture, farming; farmer

CEDICT Entries:

   [ nóng ]   agriculture
   [ nóng ān ]   (N) Nong'an (place in Jilin)
   [ nóng chǎng ]   farm
   [ nóng cūn ]   rural area, village
   [ nóng ]   peasant, farmer
   [ nóng ]   (n) peasant houshold
   [ nóng jīa tíng yùan ]   farmyard
   [ nóng ]   farm implements, farm tools
   [ nóng ]   the traditional Chinese calendar, the lunar calendar
   [ nóng mào shì chǎng ]   farmer's market
   [ nóng mín ]   peasant
   [ nóng mín gōng ]   migrant workers
   [ nóng ]   serf
   [ nóng rén ]   farmer
   [ nóng shè ]   farmhouse
   [ nóng tían ]   farmland, cultivated land
   [ nóng yào ]   agricultural chemical, farm chemical
   [ nóng ]   agriculture, farming
   [ nóng yúan ]   plantation
   [ nóng zùo ]   (farm) crops
⇒    [ bái shā gōng nóng ]   (N) Baisha Gongnong area (area in Sichuan)
⇒    [ bàn gēng nóng ]   semi-tenant peasant, semi-owner peasant
⇒    [ wéi nóng shí ]   not miss the farming season, do farm work in the right season
⇒    [ nóng chǎng ]   ranch
⇒    [ hùi nóng ]   (N) Huinong (place in Ningxia)
⇒    [ jīa nóng pào ]   (n) cannon
⇒    [ lào nóng ]   dairy
⇒    [ shén nóng jìa lín ]   (N) Shennongjialin (area in Hubei)
⇒    [ mén nóng ]   Agamemnon

RSS