Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+56F4 (围)

围
surround, encircle, corral
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 7
Mandarin reading wéi Cantonese reading wai4
Japanese on reading Japanese kun reading
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) surround, encircle, corral

CEDICT Entries:

   [ wéi ]   to circle, to surround
   [ wéi cháng ]   (N) Weichang (place in Hebei)
   [ wéi chéng ]   siege
   [ wéi dōu ]   bib
   [ wéi gōng ]   besiege
   [ wéi jīn ]   scarf, shawl
   [ wéi lán ]   (n) fencing; railings; fence
   [ wéi ]   (n) (enclosing, separating) fence
   [ wéi ]   (n) the game of Go
   [ wéi qíang ]   enclosure
   [ wéi qún ]   apron
   [ wéi rǎo ]   revolve around, center on (an issue)
   [ wéi zhù ]   gird, surround
⇒    [ bāo wéi ]   surround, encircle
⇒    [ fàn wéi ]   large-scale
⇒    [ fàn wéi ]   range, scope, limit, extent
⇒    [ fáng wéi qún ]   protective apron
⇒    [ fēn wéi ]   ambience, atmosphere
⇒    [ wài wéi ]   surrounding
⇒    [ zhōu wéi ]   encompass, surrounding
⇒    [ zhōu wéi ]   surroundings, environment
⇒    [ zhùang wéi xīang ]   (N) Chuangwei (village in Taiwan)

RSS