Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5766 (坦)

坦
flat, smooth; self-possessed
Radical
Strokes (without radical) 5 Total Strokes 8
Mandarin reading tǎn Cantonese reading taan2
Japanese on reading tan Japanese kun reading taira
Korean reading than Vietnamese reading đất

CEDICT Entries:

   [ tǎn ]   flat, open-hearted, level, smooth
   [ tǎn bái ]   honest, forthcoming, to confess
   [ tǎn dàng ]   magnanimous, broad and level
   [ tǎn dàng ]   magnanimous, broad and level
   [ tǎn ]   tank (military vehicle)
   [ tǎn chē ]   tank (armored vehicle)
   [ tǎn chē ]   tank (armored vehicle)
   [ tǎn rán ]   calm, undisturbed
   [ tǎn sāng ]   Tanzania
   [ tǎn sāng ]   Tanzania
   [ tǎn shuài ]   frank (discussion), blunt, open
   [ tǎn ]   highway, level road
⇒    [ ài yīn tǎn ]   Einstein
⇒    [ ài yīn tǎn ]   Einstein
⇒    [ tǎn ]   Pakistan
⇒    [ tǎn ]   Palestine
⇒    [ fàn tǎn ]   (Dianne) Feinstein (US Senator from California)
⇒    [ tǎn ]   Kazakhstan
⇒    [ tǎn ]   Kazakhstan
⇒    [ ěr tǎn ]   Kyrghizstan
⇒    [ ěr tǎn ]   Kyrghizstan
⇒    [ píng tǎn ]   flat
⇒    [ tǎn ]   Stanford (university)
⇒    [ tǎn xúe ]   Stanford University
⇒    [ tǎn xúe ]   Stanford University
⇒    [ tǎn ]   Tajikistan
⇒    [ tài tǎn ]   Titan
⇒    [ tǎn mén ]   Tutankhamen
⇒    [ tǎn mén ]   Tutankhamen
⇒    [ bíe tǎn ]   Uzbekistan
⇒    [ bíe tǎn ]   Uzbekistan

RSS