Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5948 (奈)

奈
but, how; bear, stand, endure
Radical
Strokes (without radical) 5 Total Strokes 8
Mandarin reading nài Cantonese reading noi6
Japanese on reading na dai Japanese kun reading karanashi
Korean reading nay na Vietnamese reading nại
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ nài ]   how can one help
   [ nài màn ]   (N) Naiman qi (place in Inner Mongolia)
⇒    [ kāng nài ěr ]   Cornell (U.S. University)
⇒    [ kāng nài ěr ]   Cornell (U.S. University)
⇒    [ kāng nài ěr xúe ]   Cornell University
⇒    [ kāng nài ěr xúe ]   Cornell University
⇒    [ lín nài ]   Carl Linnaeus, Carl Linné
⇒    [ shān nài ]   cyanide, sodium cyanide
⇒    [ nài ]   have no way out, have no alternative
⇒    [ nài ]   have no way out, have no alternative
⇒    [ nài ]   have no choice
⇒    [ nài ]   have no choice
⇒ 西   [ nài ]   Sinai
⇒ 西   [ nài bàn dǎo ]   Sinai Peninsula
⇒ 西   [ nài bàn dǎo ]   Sinai Peninsula

RSS