Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5CA9 (岩)

岩
cliff; rocks; mountain
Radical
Strokes (without radical) 5 Total Strokes 8
Mandarin reading yán Cantonese reading ngaam4
Japanese on reading gan Japanese kun reading iwa
Korean reading am Vietnamese reading nham
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ yán ]   cliff, rock
   [ yán ]   cliff
   [ yán chúang ]   bedrock
漿   [ yán jīang ]   lava
   [ yán jīang ]   lava
   [ yán shā hǎi kúi ]   palytoxin
   [ yán shí ]   rock
   [ yán shí xúe ]   petrology, lithology, study of rocks
   [ yán shí xúe ]   petrology, lithology, study of rocks
   [ yán ]   gneiss
   [ yán ]   gneiss
⇒    [ bǎn yán ]   slate
⇒    [ bìan zhì yán ]   metamorphic rock (geol.)
⇒    [ bìan zhì yán ]   metamorphic rock (geol.)
⇒    [ yán ]   xenolith (geol.)
⇒    [ yán ]   xenolith (geol.)
⇒    [ chén yán ]   sedimentary rock (geol.)
⇒    [ chén yán ]   sedimentary rock (geol.)
⇒    [ gǎn lǎn yán ]   peridotite (geol.)
⇒    [ gǎn lǎn yán ]   peridotite (geol.)
⇒    [ hūa gāng yán ]   granite
⇒    [ hūa gāng yán ]   granite
⇒    [ húang yán ]   (N) Huangyan (city in Zhejiang)
⇒    [ húang yán ]   (N) Huangyan (city in Zhejiang)
⇒    [ húang yán dǎo ]   Huangyan Island (in the South China Sea)
⇒    [ húang yán dǎo ]   Huangyan Island (in the South China Sea)
⇒    [ hūi cháng yán ]   gabbro (geol.)
⇒    [ hūi cháng yán ]   gabbro (geol.)
⇒    [ hūi yán ]   diabase (geol.), dolerite
⇒ 绿   [ hūi yán ]   diabase (geol.), dolerite
⇒    [ hǔo chéng yán ]   igneous rock (geol.), volcanic rock
⇒    [ yán ]   conglomerate (geol.)
⇒    [ yán ]   conglomerate (geol.)
⇒    [ lóng yán ]   (N) Longyan (city in Fujian)
⇒    [ lóng yán ]   (N) Longyan (city in Fujian)
⇒    [ lóng yán ]   (N) Longyan district (district in Fujian)
⇒    [ lóng yán ]   (N) Longyan district (district in Fujian)
⇒    [ shā yán ]   sandstone
⇒    [ shé yán ]   ophiolite (geol.)
⇒ 绿   [ shé yán ]   ophiolite (geol.)
⇒    [ shé wén yán ]   serpentine (geol.)
⇒    [ shé wén yán ]   serpentine (geol.)
⇒    [ shēn chéng yán ]   plutonic rock, abyssal rock
⇒    [ tàn sūan yán ]   carbonate rock (geol.)
⇒    [ wěi jīng yán ]   pegmatite
⇒    [ wěi jīng yán ]   pegmatite
⇒ 滿   [ xìu yán mǎn zhì xìan ]   (N) Xiuyan Manzu autonomous county (county in Liaoning)
⇒    [ xìu yán mǎn zhì xìan ]   (N) Xiuyan Manzu autonomous county (county in Liaoning)
⇒    [ xúan yán ]   basalt (geol.), lava
⇒    [ xúan yán ]   cliff
⇒    [ xúan yán ]   cliff
⇒    [ yán ]   shale
⇒    [ yán ]   shale
⇒    [ zhěn zhùang xúan yán ]   pillow lava (geol.), pillow basalt
⇒    [ zhěn zhùang xúan yán ]   pillow lava (geol.), pillow basalt
⇒    [ zhúo yán ]   turbidite (geol.)
⇒    [ zhúo yán ]   turbidite (geol.)

RSS