Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6050 (恐)

恐
fear; fearful, apprehensive
Radical 𢖩
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 10
Mandarin reading kǒng Cantonese reading hung2
Japanese on reading kyou Japanese kun reading osoreru osoroshii osore
Korean reading kong Vietnamese reading khủng
Semantic Variant(s) 𢙢

CEDICT Entries:

   [ kǒng ]   afraid, frightened, to fear
   [ kǒng ]   terror
   [ kǒng fèn ]   terrorist
   [ kǒng fèn zi ]   terrorist
   [ kǒng zhǔ ]   terrorism
   [ kǒng zhǔ ]   terrorism
   [ kǒng zhǔ zhě ]   terrorist
   [ kǒng zhǔ zhě ]   terrorist
   [ kǒng ]   to threaten, to menace
   [ kǒng ]   to threaten, to menace
   [ kǒng hūang ]   panic, panicky, panic-stricken
   [ kǒng ]   fear, dread
   [ kǒng ]   fear, dread
   [ kǒng kùang zhèng ]   agoraphobia
   [ kǒng kùang zhèng ]   agoraphobia
   [ kǒng lóng ]   dinosaur
   [ kǒng lóng ]   dinosaur
   [ kǒng ]   (I'm) afraid (that), perhaps, I think
   [ kǒng shǔi bìng ]   rabies
⇒    [ fǎn kǒng ]   anti-terror
⇒    [ fǎn kǒng zhàn zhēng ]   war on terrorism
⇒    [ fǎn kǒng zhàn zhēng ]   war on terrorism
⇒    [ gǔang cháng kǒng zhèng ]   agoraphobia
⇒ 广   [ gǔang cháng kǒng zhèng ]   agoraphobia
⇒    [ húang kǒng ]   (adj) terrified
⇒    [ jīng kǒng ]   appall
⇒    [ jīng kǒng ]   appall
⇒    [ yōu kǒng zhèng ]   claustrophobia
⇒    [ yōu kǒng zhèng ]   claustrophobia
⇒    [ zhēng xīan kǒng hòu ]   (saying) to compete with each other over sth
⇒    [ zhēng xīan kǒng hòu ]   (saying) to compete with each other over sth

RSS