Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6606 (昆)

昆
elder brother; descendants
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 8
Mandarin reading kūn hùn Cantonese reading gwan1
Japanese on reading kon Japanese kun reading ani
Korean reading kon hon Vietnamese reading con

CEDICT Entries:

   [ kūn ]   Kunlun mountains
   [ kūn ]   descendant, elder brother
   [ kūn chóng ]   insect
   [ kūn chóng ]   insect
   [ kūn lún shān ]   Mt. Kunlun, Kunlun (Karakorum) mountain range
   [ kūn míng ]   Kunming, capital of Yunnan province in south west China
   [ kūn shān ]   (N) Kunshan (city in Jiangsu)
   [ kūn shì lán zhōu ]   Queensland (Australia)
   [ kūn shì lán zhōu ]   Queensland (Australia)
⇒    [ kūn bìng ]   Chikungunya virus
⇒    [ kūn bìng ]   Chikungunya virus
⇒    [ kūn ]   Chikungunya fever
⇒    [ kūn ]   Chikungunya fever

RSS