Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+661F (星)

星
a star, planet; any point of light
Radical
Strokes (without radical) 5 Total Strokes 9
Mandarin reading xīng Cantonese reading seng1 sing1
Japanese on reading sei shou Japanese kun reading hoshi
Korean reading seng Vietnamese reading tinh

CEDICT Entries:

   [ xīng ]   star, satellite, small amount
   [ xīng chén ]   stars
   [ xīng dǎo bào ]   Sing Tao Daily (newspaper)
   [ xīng dǎo bào ]   Sing Tao Daily (newspaper)
   [ xīng ]   interstellar, interplanetary
   [ xīng ]   interstellar, interplanetary
   [ xīng ]   week
   [ xīng èr ]   Tuesday
   [ xīng lìu ]   Saturday
   [ xīng ]   Sunday
   [ xīng sān ]   Wednesday
   [ xīng ]   Thursday
   [ xīng tīan ]   Sunday
   [ xīng ]   Friday
   [ xīng ]   Monday
   [ xīng qíu ]   celestial body (e.g. planet, satellite, etc), heavenly body
   [ xīng ]   celestial body (e.g. planet, satellite, etc)
   [ xīng ]   celestial body (e.g. planet, satellite, etc)
   [ xīng túan ]   star cluster
   [ xīng túan ]   star cluster
   [ xīng ]   galaxy
   [ xīng xing ]   (n) star in the sky
   [ xīng yún ]   nebula
   [ xīng yún ]   nebula
   [ xīng ]   (N) Xingzi (place in Jiangxi)
   [ xīng zùo ]   constellation
⇒    [ ǎi xīng ]   dwarf (star)
⇒    [ bái ǎi xīng ]   white dwarf
⇒    [ bàn xīng ]   companion (star)
⇒    [ běi dǒu xīng ]   Great Bear, Big Dipper
⇒    [ běi dǒu xīng ]   the Big Dipper, the Plough
⇒    [ běn xīng ]   this week
⇒    [ bìan xīng ]   variable star
⇒    [ bìan xīng ]   variable star
⇒    [ dūo xīng ]   starry
⇒    [ xīng ]   (n) singing star; famous singer
⇒    [ gūan wèi xīng ]   observation satellite
⇒    [ gūan wèi xīng ]   observation satellite
⇒    [ léi hùi xīng ]   Halley’s comet
⇒    [ hǎi wáng xīng ]   Neptune (planet)
⇒    [ héng xīng ]   (fixed) star
⇒    [ héng xīng ]   (fixed) star
⇒    [ hóng chāo xīng ]   red super-giant (star)
⇒    [ hóng chāo xīng ]   red super-giant (star)
⇒    [ hóng xīng ]   red giant (star)
⇒    [ hóng xīng ]   red giant (star)
⇒    [ hùi xīng ]   comet
⇒    [ hǔo xīng ]   Mars (the planet)
⇒    [ hǔo xīng kuài chē ]   Mars express (EU spacecraft)
⇒    [ hǔo xīng kuài chē ]   Mars express (EU spacecraft)
⇒    [ hùo xīng ]   planet
⇒    [ jīn xīng ]   Venus (planet), gold star, flashes of light that one seems to see (from blow on the head, etc.)
⇒    [ xīng ]   giant star
⇒    [ lèi xíng xīng ]   terrestrial planet
⇒    [ lèi xíng xīng ]   terrestrial planet
⇒    [ lèi xíng xīng ]   Jovian planet
⇒    [ lèi xíng xīng ]   Jovian planet
⇒    [ zhào xīng ]   Li Zhaoxing (PRC foreign minister)
⇒    [ lǐang xīng ]   fortnight
⇒    [ lǐang xīng ]   fortnight
⇒    [ líng xīng ]   (adj) partial; fragmentary; scattered and few
⇒    [ líu xīng ]   meteor
⇒    [ míng wáng xīng ]   Pluto (planet)
⇒    [ míng xīng ]   star, celebrity
⇒    [ xīng ]   Jupiter (planet)
⇒    [ sān xīng ]   Samsung, South Korean electronics company
⇒    [ sān xīng xīang ]   (N) Sanhsing (village in Taiwan)
⇒    [ sān xīng xīang ]   (N) Sanhsing (village in Taiwan)
⇒    [ shàng xīng ]   last week
⇒    [ shàng xīng ]   last week
⇒    [ shàng xīng ]   last week, previous week
⇒    [ shòu xīng ]   god of longevity
⇒ 寿   [ shòu xīng ]   god of longevity
⇒    [ shǔi xīng ]   Mercury (planet)
⇒    [ tīan wáng xīng ]   Uranus (planet)
⇒    [ xīng ]   Saturn (planet)
⇒    [ wài xīng rén ]   space alien, extra-terrestrial
⇒    [ wèi xīng ]   (space) satellite
⇒    [ wèi xīng ]   (space) satellite
⇒    [ wèi xīng chéng ]   "satellite" town, edge city, exurb
⇒    [ wèi xīng chéng ]   "satellite" town, edge city, exurb
⇒    [ xìa xīng ]   next week
⇒    [ xìa xīng ]   next week
⇒    [ xìa xīng ]   next week
⇒    [ xiǎo xíng xīng ]   asteroid, minor planet
⇒    [ xīng xing ]   (n) star in the sky
⇒    [ xíng xīng ]   planet
⇒    [ xíng xīng ]   interplanetary
⇒    [ xíng xīng ]   interplanetary
⇒    [ yǎn mào jīn xīng ]   (phr) see stars; be dazed
⇒    [ yǔn xīng ]   meteorite, falling star
⇒    [ yǔn xīng ]   meteorite, falling star
⇒    [ zhàn xīng jīa ]   astrologer
⇒    [ zhàn xīng shù ]   astrology
⇒    [ zhàn xīng shù ]   astrology
⇒    [ zhōng xīng ]   neutron star

RSS