Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+66FC (曼)

曼
long, extended, vast; beautiful
Radical
Strokes (without radical) 7 Total Strokes 11
Mandarin reading màn mán Cantonese reading maan6
Japanese on reading ban man Japanese kun reading hiku nagai hiroi
Korean reading man Vietnamese reading man
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ màn ]   handsome, large, long
   [ màn chè ]   Manchester
   [ màn chè ]   Manchester
   [ màn chè bīan ]   Manchester encoding
   [ màn chè bīan ]   Manchester encoding
   [ màn ]   (Nelson) Mandela
   [ màn ]   Bangkok (capital of Thailand)
⇒    [ ā màn ]   Oman
⇒    [ ān màn dǎo ]   Andaman (island of India)
⇒    [ ān màn dǎo ]   Andaman (island of India)
⇒    [ ān màn ]   Amman (capital of Jordan)
⇒    [ ào màn ]   Ottoman (empire)
⇒    [ ào màn ]   Ottoman (empire)
⇒    [ ào màn gúo ]   the Ottoman empire
⇒    [ ào màn gúo ]   the Ottoman empire
⇒    [ màn ]   G.B.F. Riemann, German geometer
⇒    [ màn ]   (math.) Riemannian geometry
⇒    [ màn ]   (math.) Riemannian geometry
⇒    [ màn xúe ]   Riemannian geometry
⇒    [ màn xúe ]   Riemannian geometry
⇒    [ màn lúo dìng ]   (math.) the Riemann-Roch theorem
⇒    [ màn lúo dìng ]   (math.) the Riemann-Roch theorem
⇒    [ màn mìan ]   Riemann surface (math.)
⇒    [ màn mìan ]   Riemann surface (math.)
⇒    [ màn ]   (Connecticut Senator Joseph I.) Lieberman
⇒    [ lúo màn ]   Romance language family
⇒    [ lúo màn ]   Romance language family
⇒    [ nài màn ]   (N) Naiman qi (place in Inner Mongolia)
⇒    [ ěr màn ]   Germanic
⇒    [ ěr màn ]   Germanic language
⇒    [ ěr màn ]   Germanic language
⇒    [ màn ]   Tasmania
⇒    [ màn ]   Tasmania
⇒    [ màn ]   Turkmenistan
⇒    [ màn ]   Turkmenistan
⇒    [ zhāng màn ]   Maggie Cheung, Hong Kong actress
⇒    [ zhāng màn ]   Maggie Cheung, Hong Kong actress

RSS